Algemene voorwaarden

Stopmetsparen.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap Beleggingsinstituut. Deze website is eigendom van, wordt onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van Beleggingsinstituut B.V., opgericht naar Nederlands recht.

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Beleggingsinstituut B.V. Statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52690822;

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Beleggingsinstituut B.V. aangeboden diensten, waaronder ook begrepen de diensten van Beleggingsinstituut B.V. aangeboden via de website www.beleggingsinstituut.nl en alle overige sites die onder de naam van Beleggingsinstituut geregistreerd staan.

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Het Beleggingsinstituut wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Het Beleggingsinstituut de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Het Beleggingsinstituut schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te beëindigen.

Het Beleggingsinstituut bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Beleggingsinstituut, niet toegestaan om de inhoud van de website en uitingen onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Het Beleggingsinstituut omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website, inclusief disclaimer, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut informatie ontstaan.

Het Beleggingsinstituut verbiedt nadrukkelijk het doorleiden van deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden partijen op dit gebied.

Algemene voorwaarden Abonnementen

De prijs van een jaarabonnement op Het Beleggingsinstituut is afhankelijk van het gekozen abonnement. De actuele vergoeding van een abonnement staat vermeld op www.beleggingsinstituut.nl. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.  Voor meer informatie over de abonnement prijzen kunt u gaan naar www.beleggingsinstituut.nl/beleggers-abonnementen.

De deelnemer is gehouden tot voldoening van het lidmaatschapsgeld als hierna omschreven.

Abonnementen worden aangegaan voor een minimumperiode van één jaar. Na afloop van deze minimumduur wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar, tenzij de abonnee heeft opgezegd waarbij hij navolgende opzegtermijn (30 dagen voor het aflopen van het abonnement) in acht heeft genomen. Beëindiging tijdens de minimumduur is niet mogelijk.

Opzeggen

De abonnee kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een (1) maand. Onder schriftelijk wordt ook verstaan opzegging per e-mail, de opzegging dient uiterlijk een maand voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te zijn ontvangen door Het Beleggingsinstituut. Uw opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door Het Beleggingsinstituut met daarop vermelding van de datum waarop uw abonnement eindigt. Indien Het Beleggingsinstituut geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. Tussentijdse beëindiging na stilzwijgende verlenging van het abonnement is niet mogelijk.

Vergoeding abonnement en betalingsverplichting abonnee

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Bij de totstandkoming van de automatisch incasso overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag voor de eerste periode eenmalig betaalt via Ideal in verband met identificatie van de abonnee. Voorts worden de verschuldigde bedragen geïncasseerd door middel van een door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Het Beleggingsinstituut gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van Het Beleggingsinstituut.

Indien de abonnee in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, behoudt Beleggingsinstituut B.V. zich het recht voor de toegang tot de beveiligde omgeving van de website te blokkeren. Alvorens de toegang van de abonnee te blokkeren, wordt de abonnee door Het Beleggingsinstituut in gebreke gesteld.

Overdracht en beschikbaar stellen rechten en plichten

Het is de abonnee niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsinstituut B.V.. Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de persoonlijke toegangscode alsmede de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van abonnee